Jak se umíte vypořádat s bezpečnostním incidentem, aneb proč je důležitá DR strategie

Říká se, že ačkoliv jsou bezpečnostní incidenty ze své podstaty nepředvídatelné, zotavení po nich by mělo být naopak dokonale naplánované. K tomu slouží takzvané DR, neboli disaster recovery strategie, tedy směrnice, podle které postupovat, pokud se jeden nebo více prvků v infrastruktuře firmy ocitnou pod útokem, hrozí únikem informací, nebo výpadkem. Strategie má pomoci organizacím vyřešit a pokrýt ztrátu dat, zotavit své systémy a funkci. A to i v případě, že ji incident zanechá při minimálních zdrojích a výkonu.

Mělo by jít o velmi dobře dokumentovaný a strukturovaný plán, jak se může organizace rychle vrátit k běžnému stavu věcí a ve svých stanovách by ho měla mít definovaná každá firma, jejíž provoz závisí na funkční IT infrastruktuře. Jenže, v reálu je situace často jiná, a zvláště u malých byznysů jsou výhody DR strategie stále podceňovány. Přitom zprávy bezpečnostních expertů mluví jasně. Třeba ta z konce minulého roku překvapila zjištěním, že 43 % všech kybernetických útoků se zaměřuje právě na malé podniky. Být připravený na eventuální problém se vyplatí všem firmám, ať už je zaměření jejich podnikání jakékoliv. V čem dalším ale tkví benefity propracovaného DR plánu?

DR zvyšuje odpovědnost zaměstnanců a lokalizuje firemní rezervy

Stejně jako u každého jiného plánu, i DR je tak účinná, jak efektivní jsou lidé, kteří ho realizují. Právě z toho důvodu zavedení a obeznámení zaměstnanců s plánem na zotavení po incidentu umožňuje lépe určit role a zodpovědnosti ve firmě. Při nastudování DR opatření se každý zaměstnanec seznámí se svým povinnostmi a úkolem, co dělat v případě incidentu, což mu zpětně může pomoci identifikovat chyby, kterých se dopouští během běžného provozu. Důležitá je v tomto ohledu také etická složka: zaměstnanec, který ví, že jeho firma udělala maximum pro to, aby ochránila výsledky jeho vlastní práce bude konat zodpovědněji.  

Stejně tak se tato výhoda dá stáhnout na samotnou firmu. Protože je vypracování fungující DR strategie závislé na důkladné analýze zranitelností ve struktuře podniku, může se z jejích výsledků poučit i samotná společnost a najít své rezervy. Často tak vyjde najevo, že některé součásti infrastruktury jsou nepotřebné, zastaralé, nebo nedostatečně spravované. Je tak snazší lokalizovat chyby, kterých by jinak nikdo nepovšiml.

Zlepšuje a zpřehledňuje nakládání s firemními zdroji

Během zavádění opatření se bere v potaz kompletní inventář všech firemních zdrojů, které má byznys k dispozici. To proto, že je pak snazší a rychlejší lokalizovat řešení a nástroje pro nápravu jednotlivých problémů, až nastanou. Výhoda však leží i jinde. Analýzou a katalogizací svých možností se firma snadno obeznámí s tím, čím disponuje, což jí dovolí se ve své struktuře lépe orientovat. Stejně tak pozitivní dopad na každodenní bezpečnost běžného provozu je mimořádný.

Správa sítě je snazší 

Během zavádění DR plánů se vše staví do jiné perspektivy, a to včetně firemní sítě. Díky tomu, že jedním z procesů nutných pro jeho vytvoření je i podrobný rozbor a dokumentace síťových protokolů se mohou společnosti dozvědět více o své vlastní datové infrastruktuře a více porozumět, jak firemní sít funguje. Opět, tím si usnadňují svou práci a správu sítě během běžného provozu a nacházejí možnosti, jak rychle reagovat v případě problémů. Ty firmy, které dopředu vědí, kde jsou jejich slabiny, mají velkou výhodu, kterou využijí v budoucnu.

Úspora nákladů

A nakonec ten nejvýznamnější benefit ze všech. I v případě že firma DR plán, která si nechala vypracovat nikdy nevyužije a zařadí se tak do kategorie těch šťastnějších subjektů, kterým se útoky a potíže vyhnuly, se společnosti plánování bezpečnostních incidentů finančně vyplatí. S efektivní DR strategií jdou ruku v ruce úspory na IT infrastruktuře, kvalitnější bezpečnostní standardy práce a v neposlední řadě i vyšší renomé u partnerů, zákazníků i zaměstnanců, kteří vědí, že mohou vaší firmě důvěřovat.